Tìm hiểu thêm

Báo cáo của các kế hoạch ngắn hạn thuộc SAMP

Mức độ tác động

Báo cáo mức độ tác động của các kế hoạch ngắn hạn thuộc SAMP

Xem văn bản $

Đính kèm 1: Thông tin mức độ tác động

Xem văn bản $

Đính kèm 2: Thảo luận mức độ tác động từ các tổ chức.

Xem văn bản $

Đính kèm 3: Thảo luận mức độ tác động từ công luận

Xem văn bản $

Đính kèm 4a-c: Ghi nhận các ý kiến đóng góp mức độ tác động

Xem văn bản $

Đính kèm 4d: Ghi nhận các ý kiến đóng góp mức độ tác động

Xem văn bản $

Đính kèm 4e: Ghi nhận các ý kiến đóng góp mức độ tác động

Xem văn bản $

Đính kèm 4f: Ghi nhận các ý kiến đóng góp mức độ tác động

Xem văn bản $