Chọn trang

Cảng Seattle tiếp tục công việc của mình để hoàn thành việc đánh giá môi trường đối với các Dự án ngắn hạn trong Kế hoạch Tổng thể Sân bay Bền vững (SAMP) (NTP). Việc phát hành bản phân tích đánh giá môi trường đầu tiên - dự thảo Đánh giá môi trường (EA) của Đạo luật Chính sách Môi trường Quốc gia (NEPA) - đang cần thêm thời gian do cần phải phân tích bổ sung.

Cảng, hợp tác với Cục Hàng không Liên bang (FAA), sẽ cung cấp các bản cập nhật bổ sung trước khi phát hành bản dự thảo NEPA EA cho các cơ quan và công chúng lấy ý kiến.

Sau khi đánh giá môi trường của NEPA là cuối cùng, đánh giá môi trường của Đạo luật Chính sách Môi trường của Tiểu bang (SEPA) sẽ tuân theo. Ủy quyền hoa hồng là cần thiết để bắt đầu công việc trên các dự án cá nhân.