Chọn trang

 

Cảng Seattle và FAA đang tiến hành đánh giá môi trường đối với các Dự án ngắn hạn của SAMP.

Vào tháng 2019 năm 2014, giai đoạn đánh giá môi trường đã được mở rộng để kết hợp các phản hồi được nghe trong giai đoạn xác định phạm vi môi trường. Đánh giá môi trường sẽ bao gồm các chủ đề bổ sung mà công chúng nêu ra trong giai đoạn xác định phạm vi, cập nhật dự báo nhu cầu năm XNUMX để phản ánh sự tăng trưởng nhanh chóng xảy ra trong vài năm qua, đồng thời hoàn thành phân tích NEPA và SEPA một cách riêng lẻ và tuần tự.

SAMP_NTP_EnvrReview_Schedule_Current_20191213