Chọn trang

Kế hoạch tổng thể các sân bay bền vững (SAMP) tiến độ rà soát môi trường các dự án gần hạn (NTP) bị trì hoãn do hậu quả của đại dịch COVID-19. Việc trì hoãn nhằm cung cấp khả năng tổ chức các cuộc họp công cộng hiệu quả và an toàn, và bao gồm việc hoãn một phần chi tiêu vào năm 2020. Việc phát hành bản phân tích đánh giá môi trường đầu tiên, bản dự thảo Đánh giá Môi trường NEPA (EA) và hoạt động tiếp cận cộng đồng kèm theo, hiện sẽ diễn ra vào quý đầu tiên của năm 2021. Cảng tiếp tục điều chỉnh lịch trình chi tiết.

Quy hoạch tổng thể là một bước tiến cần thiết cho tương lai của Sân bay Quốc tế Seattle-Tacoma (SEA). Cảng tiếp tục làm việc để hoàn thành việc đánh giá môi trường của SAMP CTMTQG. Sau khi hoàn tất việc đánh giá môi trường, dự kiến ​​vào năm 2021, Ủy ban sẽ yêu cầu ủy quyền để bắt đầu bất kỳ dự án riêng lẻ nào.

Xem lịch trình cập nhật bên dưới.