Chọn trang

SAMP Các dự án ngắn hạn Đánh giá môi trường Cập nhật lịch trình

Cục Hàng không Liên bang (FAA) và Cảng Seattle (Port) đã xác định rằng cần thêm thời gian để hoàn thành phân tích Đạo luật Chính sách Môi trường Quốc gia (NEPA) cho Đánh giá Môi trường SAMP NTP (EA). Do sự chậm trễ từ COVID-19 và các yếu tố khác, đề xuất mở các Dự án ngắn hạn trong Quy hoạch tổng thể sân bay bền vững (SAMP NTP) đã chuyển từ năm 2027 sang năm 2032. FAA và Cảng đã cập nhật lịch trình cho SAMP NTP EA và mong đợi để xuất bản dự thảo NEPA EA vào cuối năm 2024.

Cảng tiếp tục làm việc để hoàn thành đánh giá môi trường của SAMP NTP. Sau khi đánh giá môi trường của NEPA là cuối cùng, đánh giá môi trường của Đạo luật Chính sách Môi trường Tiểu bang (SEPA) sẽ được thực hiện. Ủy quyền hoa hồng là cần thiết để bắt đầu công việc trên các dự án cá nhân.